วิทย์เพื่อชีวิต (Science for Life)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overviewรายวิชานี้ นำเสนอถึงความสำคัญของความรู้พื้นฐานของหัวข้อในทางฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ที่มีต่อเทคโนโลยี และ ชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบัน เช่น การใช้หน่วย ที่มาของพลังงาน ยาและวัคซีนเพื่อสุขภาพ และ การใช้คณิตศาสตร์เพื่ออธิบาย สถิติ การออกแบบ และการสั่งงานด้วยเสียง