ภูมิปัญญาไทย กับการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (Thai wisdom with agricultural sustainable development)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม แนวทางการจัดการความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมเพื่อการผลิตอาหาร เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แนวทางและกรณีตัวอย่างการใช้ข้อมูล ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการทำเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และการจัดการอาหารปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร