โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจรายวิชา โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)" เกี่ยวกับบทเรียน เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความทางวิชาการ งานวิจัย และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภายในการเรียน การสอน และการทำวิจัย ให้แก่นิสิต อาจารย์ผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้สอน(Instructors) ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์ อาจารย์/ผู้สอน รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) Email : [email protected] นายสุวิจักษ์ สุภาวงค์ ผู้ช่วยพัฒนาระบบ รายวิชาโปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) Email : [email protected] วัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรม LaTeX เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการผลิตเอกสารทางวิชาการเบื้องต้นได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการสร้างเอกสารทางวิชาการที่หลากหลายได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบเอกสารที่เหมาะสม สำหรับเอกสารทางวิชาการในแต่ละประเภท เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LaTeX เพื่อต่อยอดได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมโดยใช้LaTeX ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คุณสมบัติผู้เรียน : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป รายวิชานี้เหมาะสมกับ : นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60% Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”