มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

เกี่ยวกับรายวิชา มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Human and His Environment)

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชน