การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า (Application and Danger of Electromagnetic)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

คำอธิบายรายวิชา รายวิชาสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสถิต รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ทั้งด้านการสื่อสาร การแพทย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การทำอาหาร ฯลฯ ดังนั้นสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของมนุษย์ บางครั้งการนำสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้อาจเกิดประโยชน์ แต่ในบางกรณีก็อาจเกิดโทษได้ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจึงควรทราบทั้งหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า การนำไปใช้ประโยชน์ และข้อควรระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเอง จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 20 นาที) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของสนามไฟฟ้าสถิตได้ และสามารถประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งสามารถจำแนกปัญหาเกี่ยวกับสนามไฟฟ้าสถิตและวิเคราะห์เพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสนามแม่เหล็กสถิตและการประยุกต์ใช้ได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ และสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และหลีกเลี่ยงจากอันตรายได้ คุณสมบัติผู้เรียน นักเรียน ม.ปลาย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เกณฑ์การวัดผล เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ Hint:ผู้เรียนควรทำกิจกรรมในส่วนของ Discussion และคำถามท้ายบทหลังจากเรียนในบทเรียนต่างๆในทันที ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชาการประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก รศ.ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม นายศิริเกียรติ ผันกลาง นักศึกษาทุนกิตติบัณฑิตระดับปริญญาโท(ปีการศึกษา 2561-2562) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนและวิจัย สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์และกราฟิก นายปฐวี มีสวัสดิ์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน e-Mail: [email protected] เบอร์ติดต่อ: 089-949-4221 Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”