เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ Technical Academic Presentation

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

รายวิชา เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ Technical Academic Presentation จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้ 1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ระดับของเนื้อหา ปริญญาตรี ระดับความยาก เบื้องต้น กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป วันที่เปิด-ปิดเรียน ... อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต e-mail : [email protected] คำอธิบายรายวิชา ความหมายและความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทและลักษณะของผลงานวิชาการ หลักการและแนวทางการนำเสนอผลงาน วิธีการเลือกแหล่งนำเสนอผลงาน รวมถึงวิธีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบเอกสารและในที่ประชุมวิชาการ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความสำคัญของการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกแหล่งนำเสนอผลงานที่เหมาะสมกับผลงานทางวิชาการ 3. ผู้เรียนสามารถบอกแนวทางการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาสม การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70 "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"