หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร Principles of Agricultural Extension

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

แนวความคิดและทฤษฎีการส่งเสริมการเกษตร นโยบายการส่งเสริมการเกษตร วิธีการส่งเสริมการเกษตร บทบาท และคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การติดต่่อสื่อสารในงานส่่งเสริมการเกษตร สื่อและ ระบบสารสนเทศ ในงานส่งเสริมการเกษตร การวางแผนและประเมินผลในโครงการส่งเสริมการเกษตร