ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร ระดับของผู้บริหารในองค์กรและความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับ ความสำคัญของระบบสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์กร การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์องค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางบัญชี การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประเภทการวางแผนทรัพยากรองค์กร การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมประเภทบริหารฐานข้อมูล.

ทั้งนี้ รายวิชา "ระบบสารสนเทศทางบัญชีเพื่อสร้างกลยุทธ์องค์กร"(Accounting Information System for Organizational Strategy) เป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการบัญชี บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจในยุคแห่งเทคโนโลยี.