บัญชีเบื้องต้น (Introduction to Accounting)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

เกี่ยวกับรายวิชา

ศึกษาความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชีประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี วิวัฒนาการและจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีความสำคัญของการบัญชีต่อการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์รายการค้าและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่กระบวนการบันทึกบัญชีตามวงจรการบัญชี ตลอดจนการจัดทำงบการเงิน