การพูด การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงอย่างมืออาชีพ (Radio Performance)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและเทคนิคการพูดและการแสดงสำหรับงานวิทยุกระจายเสียง จิตวิทยาเกี่ยวกับการพูดและ การฟังในงานวิทยุกระจายเสียง หลักการวางแผน เทคนิคในการพูด การประกาศ การบรรยาย การดำเนินรายการ การรายงานนอกสถานที่ การแสดงในงานวิทยุกระจายเสียง การฝึกทักษะในการพูดและการแสดงสำหรับวิทยุกระจายเสียง