การผลิตหนังสั้น (Short Film Production)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

คำอธิบายรายวิชา ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ กระบวนการผลิตหนังสั้น บทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้น การเขียนบทหนังสั้น หลักการและเทคนิคด้านภาพ แสง เสียงในการผลิตหนังสั้น แนวทางการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพ การตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย คุณค่า กระบวนการผลิตหนังสั้น และบทบาทหน้าที่ของทีมงานผลิตหนังสั้นได้ 2. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการเขียนบทหนังสั้นได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคเกี่ยวกับภาพ แสง และเสียงในการผลิตหนังสั้นได้ 4. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการถ่ายทำหนังสั้นที่มีประสิทธิภาพได้ 5. ผู้เรียนสามารถบอกหลักการและเทคนิคการตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ คุณสมบัติผู้เรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทางด้านการสื่อสาร และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจการทำหนังสั้นเป็นอาชีพและงานอดิเรก ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน พื้นฐานการถ่ายภาพเบื้องต้น เกณฑ์การวัดผล เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้ ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก รศ.ดร.ณัฐกร สงคราม ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ช่องทางการติดต่อ ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน : [email protected] Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์ “สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”