การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน (Managerial Accounting and Financial Management)

via

  • Provider
  • Cost
  • Session
  • Language
  • Certificate
  • Effort

Overview

รายวิชา "การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการการเงิน"

Managerial Accounting and Financial Management

เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับการวางแผน การดำเนินงาน และควบคุมการดำเนินธุรกิจ โดยใช้เทคนิคเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงพฤติกรรมเพื่อสามารถให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ . . .


1) อธิบายการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร และการจัดทำงบประมาณได้
2) อธิบายลักษณะการบัญชีตามความรับผิดชอบและการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจได้
3) ระบุลักษณะและแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินได้
4) อธิบายลักษณะและวิธีการการจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนได้
5) อธิบายลักษณะสำคัญของโครงการลงทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

รายละเอียดเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลในรายวิชา

วัดจากการทำแบบทดสอบประเมินผลหลังเรียนแบบ 4 ตัวเลือก จำนวนหัวข้อละ 8 ข้อ ผลคะแนนการทดสอบในแต่ละหัวข้อได้เกินกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่า "ผ่าน" รายวิชานี้